Pages

Monday, March 21, 2011

சிவபுராணம் திருவாசகம் Sivapuranam (Part of ‘Thiruvachakam’)

சிவபுராணம் என்பது கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் வாழ்ந்த மாணிக்கவாசகரால் இயற்றப்பட்ட திருவாசகம் என்னும் சைவத் தமிழ் நூலின் ஒரு பகுதி ஆகும். திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் ஓர் வாசகத்திற்கும் உருகார் என்று போற்றப்படும் சிறப்புப் பெற்ற இந் நூலின் முதற் பகுதியாகச் சிவபுராணம் அமைந்துள்ளது. 95 அடிகளைக் கொண்டு கலிவெண்பாப் பாடல் வடிவில் அமைந்துள்ள இது சைவர்களின் முதன்மைக் கடவுளான சிவபெருமானின் தோற்றத்தையும், இயல்புகளையும் விபரித்துப் போற்றுகிறது. அத்துடன், உயிர்கள் இறைவனை அடைவதற்கான வழிமுறைகளையும் சைவசித்தாந்தத் தத்துவ நோக்கில் எடுத்துக்கூறுகின்றது. மிகவும் எளிய தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இப் பாடலின் பெரும்பாலான பகுதிகள், ஆயிரத்து நூறு ஆண்டுகள் கழிந்துவிட்டபின், தற்காலத்திலும் இலகுவாகப் புரிந்து கொள்ளக் கூடியவையாக உள்ளன.


Sivapuranam is being part of the Saiva work ‘Thiruvachakam’, written by the Saiva Saint Manickavachakar who is believed to have lived during the end of 9th Century A.D. It needs no other explanation than the saying:

"thiruvAchakaththukku urukAdhAr oru vAchakaththukkum urukAr"

திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் ஓர் வாசகத்திற்கும் உருகார்

(people who do not melt (with bhakthi) at hearing thiruvAchakam, will not be able to enjoy (melt) any other song(statement) )

Sivapuranam is forming first part of Thiruvachakam. The hymn, with its 95 lines (Kalivenba poetic format), draws a detailed account on the origin, appearance and characters of Lord Shivas, the primes deity of Saivites. Further the work explains that the soul is in association with an entity called Anava (anavam) from beginningless period. Anava is not ego and it is a malam (an impurity) associated with the soul . It is the source of all negative qualities like ignorance, ego etc,. Under its bondage, the soul was unable to know itself and the God above it. The all-merciful God, Lord Siva, wanted to free the soul from the grip of Anava. The text is simple and understandable to most of the Tamil speaking devotees.
Download Thiruvachakam in *.pdf format from http://www.shaivam.org/siddhanta/thivacha.html

Download Sivapuranam Mp3 from Download Thiruvachakam in *.pdf format from http://www.torrentb.com/results/index.asp?q=sivapuranam+mp3+free+download&pid=df5b7383-fda8-4afb-9148-456d26e2aefc

திருச்சிற்றம்பலம்


நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன் தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க
கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க 5

வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறந்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க 10

ஈசன் அடிபோற்றி எந்தை அடிபோற்றி
தேசன் அடிபோற்றி சிவன் சேவடி போற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி
மாயப் பிறப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி
சீரார் பெருந்துறை நம் தேவன் அடி போற்றி 15

ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி
சிவன் அவன் என்சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவ புராணம் தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் ஓய உரைப்பன் யான். 20

கண் நுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்து எய்தி
எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர்கழல் இறைஞ்சி
விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய், விளங்கு ஒளியாய்,
எண் இறந்த எல்லை இலாதானே நின் பெரும்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் 25

புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல் விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல் அசுரர் ஆகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்ற இத் தாவர சங்கமத்துள் 30

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன், எம்பெருமான்
மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன்
உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனவோங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே 35

வெய்யாய், தணியாய், இயமானனாம் விமலா
பொய் ஆயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி
மெய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ற மெய்ச் சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே 40

ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லாய், அனைத்து உலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய், சேயாய், நணியானே
மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே 45

கறந்த பால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேன்ஊறி நின்று
பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய், விண்ணோர்கள் ஏத்த
மறைந்திருந்தாய், எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50

மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி
புறம்தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி,
மலம் சோரும் ஒன்பது வாயில் குடிலை
மலங்கப் புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய, 55

விலங்கு மனத்தால், விமலா உனக்கு
கலந்த அன்பாகிக் கசிந்து உள் உருகும்
நலம் தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலம் தன்மேல் வந்து அருளி நீள்கழல்கள் காட்டி,
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60

தாயிற் சிறந்த தயா ஆன தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே தேன் ஆர்அமுதே சிவபுரானே
பாசமாம் பற்று அறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெடப் 65

பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் போராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70

அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் இல்லையுமாய்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்த மெய் ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம்கருத்தில் 75

நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண் உணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலாப் புண்ணியனே
காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேர் ஒளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்காய் நின்ற
தோற்றச் சுடர் ஒளியாய்ச் சொல்லாத நுண் உணர்வாய் 80

மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்து அறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனை உள்
ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள்கிடப்ப
ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனே ஓ என்று என்று 85

போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய் ஆனார்
மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பைக் கட்டு அழிக்க வல்லானே
நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே
தில்லை உள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90

அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று
சொல்லற்கு அரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்
சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து. 95


சிவ புராணம் 1 Sivapuranam 1

This is the eternally beautiful song Sivapuranam, from Thiruvasagam and sung by Dharmapuram swaminathan in his sublime voice.

92 comments:

 1. திருச்சிற்றம்பலம்


  நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன் தாள் வாழ்க
  இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க
  கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க
  ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க
  ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க 5

  வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவெல்க
  பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க
  புறந்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க
  கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க
  சிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க 10

  ஈசன் அடிபோற்றி எந்தை அடிபோற்றி
  தேசன் அடிபோற்றி சிவன் சேவடி போற்றி
  நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி
  மாயப் பிறப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி
  சீரார் பெருந்துறை நம் தேவன் அடி போற்றி 15

  ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி
  சிவன் அவன் என்சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
  அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்
  சிந்தை மகிழச் சிவ புராணம் தன்னை
  முந்தை வினைமுழுதும் ஓய உரைப்பன் யான். 20

  கண் நுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்து எய்தி
  எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர்கழல் இறைஞ்சி
  விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய், விளங்கு ஒளியாய்,
  எண் இறந்த எல்லை இலாதானே நின் பெரும்சீர்
  பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் 25

  புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
  பல் விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
  கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
  வல் அசுரர் ஆகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
  செல்லாஅ நின்ற இத் தாவர சங்கமத்துள் 30

  எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன், எம்பெருமான்
  மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன்
  உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற
  மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
  ஐயா எனவோங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே 35

  வெய்யாய், தணியாய், இயமானனாம் விமலா
  பொய் ஆயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி
  மெய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ற மெய்ச் சுடரே
  எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
  அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே 40

  ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லாய், அனைத்து உலகும்
  ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய்
  போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பின்
  நாற்றத்தின் நேரியாய், சேயாய், நணியானே
  மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே 45

  கறந்த பால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
  சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேன்ஊறி நின்று
  பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
  நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய், விண்ணோர்கள் ஏத்த
  மறைந்திருந்தாய், எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50

  மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
  அறம்பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி
  புறம்தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி,
  மலம் சோரும் ஒன்பது வாயில் குடிலை
  மலங்கப் புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய, 55

  விலங்கு மனத்தால், விமலா உனக்கு
  கலந்த அன்பாகிக் கசிந்து உள் உருகும்
  நலம் தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
  நிலம் தன்மேல் வந்து அருளி நீள்கழல்கள் காட்டி,
  நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60

  தாயிற் சிறந்த தயா ஆன தத்துவனே
  மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
  தேசனே தேன் ஆர்அமுதே சிவபுரானே
  பாசமாம் பற்று அறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
  நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெடப் 65

  பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் போராறே
  ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
  ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே
  நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்றானே
  இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70

  அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் இல்லையுமாய்
  சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
  ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
  ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
  கூர்த்த மெய் ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம்கருத்தில் 75

  நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண் உணர்வே
  போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலாப் புண்ணியனே
  காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேர் ஒளியே
  ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்காய் நின்ற
  தோற்றச் சுடர் ஒளியாய்ச் சொல்லாத நுண் உணர்வாய் 80

  மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்து அறிவாம்
  தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனை உள்
  ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே
  வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள்கிடப்ப
  ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனே ஓ என்று என்று 85

  போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய் ஆனார்
  மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
  கள்ளப் புலக்குரம்பைக் கட்டு அழிக்க வல்லானே
  நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே
  தில்லை உள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90

  அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று
  சொல்லற்கு அரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்
  சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார்
  செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடிக்கீழ்ப்
  பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து.

  ReplyDelete
  Replies
  1. now I really understand and beleive that our shiva peruman's present in everyone each other life in different ways and prof our journey depend on karma's we did in this earth.. really awesome and who was not melt for manickavasagar's shaivapurnam s cant be melted by others...
   Om Nama Shivaya, Shivaya NamaHa.

   Delete
  2. SIVA THIRUCHITRAMBALAM, THILLAI AMBALAM. NAMA PARVATHI PATHAIYE.... HARA HARA MAHADEVA.....

   Delete
  3. தவறை சரி செய்யவும் - ””பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் போராறே”” என்பதை “””பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் பேராறே””” ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே

   Delete
 2. proud to be a BHARATHA HINDU
  TAMIZHAN

  ReplyDelete
  Replies
  1. This is not a hindu tamilisam...this is veera saiva tamilisam....infct hinduism emerged from the saivism and all other cultures of India

   Delete
  2. You are right lord Shiva belongs to saivism not to hinduism or Vaishnavism. Manikavasaga peruman supports his Tamil hymns only for Lord Shiva only. The four saiva samaya kuravars support for Lord Shiva in their tamil padhigams.please don't bring other gods that they will die like human beings. Only Lord Shiva is the only Universe maha sakthi.thank you.

   Delete
 3. https://www.youtube.com/watch?v=LFWfZT27zCY

  ReplyDelete
 4. Hara hara Nama shivaya sankara shiva shiva parvatha patha

  ReplyDelete
 5. Om nama shivaya om nama shivaya hara hara bole namashivaya

  ReplyDelete
 6. OM NAMASHIVAYA VALKA
  OM SARKURU VALKA
  OM SACHINANTHAMVALKA

  ReplyDelete
 7. can anyone tell which is the right time and procedure to read sivapuranam.......

  ReplyDelete
 8. There is no time and procedure dear friend. Whenever you feel you can read sivapuranam. There are mysterious things in this song which is relevant always.

  ReplyDelete
 9. Eesan adi potri desan adi potri sivan sevadi potri karkuvivar ul magilum kon kazhlgal velga... siram kuvivar onguvikkum seeron kazhal velga... thiruvasagathirku urugar oru vasagathirkum urugar.. siram kunivom.. karam kuvippom...

  ReplyDelete
 10. OM NAMASHIVAYA SHIVAYA NAMAHA ,,!

  ReplyDelete
 11. OM NAMASHIVAYA SIVAYANAMA SIVAYANAMA

  ReplyDelete
 12. any one please send me the PDF file of sivapuranam to my mail id (rkarunct@gmail.com)

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. the first pathigam of thiuvasagam ie sivapuranam is the entrance called r j a g o p u r m
  after crossing the r j a g p r a m we approach the second pathigam keerthithiruagaval as the p a l i b e e d a m and then the third pathigam thiruandappagudhi as the
  k o d i m r m and the fourth pathigam poatrithiruagaval as u t p i r g r m then the fifth pathigam thiruch dhagam asd h i y a a n m a n d a p a m as well as
  n o o t r u k k a a l m a n d a b m
  sivathandavan c.r. kuppusamy

  ReplyDelete
 15. the first pathigam of thiuvasagam ie sivapuranam is the entrance called r j a g o p u r m
  after crossing the r j a g p r a m we approach the second pathigam keerthithiruagaval as the p a l i b e e d a m and then the third pathigam thiruandappagudhi as the
  k o d i m r m and the fourth pathigam poatrithiruagaval as u t p i r g r m then the fifth pathigam thiruch dhagam asd h i y a a n m a n d a p a m as well as
  n o o t r u k k a a l m a n d a b m
  sivathandavan c.r. kuppusamy

  ReplyDelete
 16. Nam pirappu arukka sivan paatham saran adaivom

  ReplyDelete
 17. The theory of evolution covered in pullagi, poodai, pulzhuvai,palvirugamai, paambaagi,kallai manitharai peyai kannangalai, vallarassuragi, munivarai thevarai...

  ReplyDelete
 18. Wonderful verse karam kuvivar unmagizlum kon kalzhalgal velga, siram kuvivaar onguvikkum seeron kalzhal velga.
  Humbling yourself by folding hands, will feel happy internally, whereas humbling yourself with bowing head, will be lifted or powered by the supreme

  ReplyDelete
 19. One point to appreciate, kondu unarvaar thamkarruthin,nokarriya nokae, nunukarriya nunurve..
  With the sharp reasoning, realize that he is the biggest of biggest and smallest of the smallest. And smallest is expressed as feeling (unarvu), roughly translates the matter vs energy duality.

  ReplyDelete
 20. Om Nama SHivaya ! Manikka Vasagarin Thiruvasagam ! Manikka vasagarin Thirupadhangalukku aneha koti namasakarangal ! Hara Hara Nama Parvathee Padhaye ! Hara Namashivayaa ! Thennadudiya Sivane Potri ! Ennattavarkkum Iraiva Potri ! Thiruchitrambalam ! Long live this blog Maker!

  ReplyDelete
 21. Sir I copy down the stanzas from your site - Consider this as a request

  ReplyDelete
 22. God pls help me my mind is always unstable . give me stable mind

  ReplyDelete
  Replies
  1. Life is very very easy.Be happy always kadavula.after I met guru I happy always.ariva kadavula.knowledge is God.if you have any doubt about spiritual call 9600574797

   Delete
  2. Life is very very easy.Be happy always kadavula.after I met guru I happy always.ariva kadavula.knowledge is God.if you have any doubt about spiritual call 9600574797

   Delete
 23. God pls help me my mind is always unstable . give me stable mind

  ReplyDelete
 24. OM NAMASHIVAYA VALKA VALKA! OM SACHITHANANTHAM VALKA VALKA! OM SARGURU NATHAR VALKA VALKA!

  ReplyDelete
 25. siva siva sankara ...

  Hara Hara Mahadeva....

  ReplyDelete
 26. God is here with us, do the good things friends. Om nama shivayaaa...

  ReplyDelete
 27. Om Namashivaya...Thanks for uploading this Tamil Lyrics..

  ReplyDelete
 28. Enter your comment...ஓம் நமச்சிவாய !!! ஈசனடி போற்றி! திருச்சிற்றம்பலம்!

  ReplyDelete
 29. automatically i get tears when i read sivapuranam. How manikkavasagar gave such a wonderful thoughts in golden sentences / words.

  I understand very little. but mainly i feel internally whatever we feel happiness is not the real happiness. I feel not to have re birth.

  I agree that thiruvasagathirkku vurugaar oru vassagathirkkum vurugaar.

  I am not sure sivan is there or not. but i am sure that something is there birth / re birth and whatever we live is just material life.

  we really lost lot of tamil golden gifts which are lost in muthal and idai sangam. i think only kadai sangam very few are with us.

  Also yalpanam library fired. so we lost lot of books too.

  whatever available , i am yet to read read ...
  need some one to explain actual meanings of thiruvasagam, thirumandhiram. etc .

  i am unable to get actual thelivurai for thirumandhiram.

  at last i am happy to see the lyrics.

  ReplyDelete
 30. could anyone please tell me the meaning for sivapuram.
  what does it consists of?

  ReplyDelete
  Replies
  1. hope you can read tamil. if so, please refer to the following link. it has the meaning of sivapuranam. om namasivayah.

   https://namashivaya.wordpress.com/2012/02/18/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AF%8D/

   Delete
  2. http://shaivam.org/siddhanta/thichiva_u.htm

   The above url has the explanation in tamil. OM Nama Shivayah

   Delete
 31. மிக அருமையான வார்த்தைகள் ஆழ்ந்த அர்த்தங்களை உள்ளடங்கிய வரிகள்

  ஓம் நமச்சிவாய! திரு சிற்றம்பலம்

  ReplyDelete
 32. ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி
  சிவன் அவன் என்சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
  அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்
  சிந்தை மகிழச் சிவ புராணம் தன்னை
  முந்தை வினைமுழுதும் ஓய உரைப்பன் யான்

  ReplyDelete
 33. OM Namashivaya vazhga vazhga
  OM Satchithanandha vazhga vazhga
  OM Sargurunadhar vazhga vazhga

  ReplyDelete
 34. !!! Om Tat Savitur Varenyam Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor Mukssiiya Maamrtaat !!!

  To get more details about mantras, bhajans, pujas and chants,download mangaldeep app and get all benefits, http://goo.gl/bQBnUe
  

  ReplyDelete
 35. காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேர் ஒளியே

  ReplyDelete
 36. காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேர் ஒளியே

  ReplyDelete
 37. Om nama shivaya.Nice blog.Maha Shivratri is the right time to perform ekadasa homam.By doing ekadasa homam one can get courage and power to win over enemies and evil spirits. To know more visit

  ReplyDelete
 38. மெய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ற மெய்ச் சுடரே

  ReplyDelete
 39. மெய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ற மெய்ச் சுடரே

  ReplyDelete
 40. eerthennai aatkonda endhai perumaane

  ReplyDelete
 41. Om sivaya. Nama. Om. 1 Om sivaya. Nane Om. 2

  ReplyDelete
 42. Listen to Lord Shiva songs here https://lordshivasongs.blogspot.com/

  ReplyDelete
 43. என்னையும் ஒருவனாக்கி இருங்கழல் சென்னியில் வைத்த சேவடி போற்றி போற்றி

  ReplyDelete
 44. Can any one help me in

  What is he meaning " PATTRU ARUTHU PAARIKKUM AARIYANAE " in 65 stanza

  ReplyDelete
 45. Om namasivaya vazga

  Annamailar vazga

  ReplyDelete